Ofte stillede spørgsmål

Migrering

Berú tilbyder forskellige typer migreringer med tilsvarende forskellige opgaver bagefter for jer som kunde. Her kan du finde svar på typiske spørgsmål i forbindelse med migrering.

Migreringsprojektets proces

Vi planlægger processen for migreringen i starten af et projekt, så det passer ind sammen med de øvrige projektleverancer. Den overordnede proces for migreringen vil typisk forløbe således: 

Vi bruger typisk et par uger til den forberedende del af migreringen, hvor vi inspicerer sitet, der skal flyttes og tester det med Migration Tool. Vi kontakter jer, hvor vi definerer rammerne for migreringen og hører, om der er noget særligt, vi bør være opmærksomme på.

Vi henter et sitemap, kører et endnu et par tests, hvorefter vi sætter migreringen i gang. Vi opretter til en start nogle separate mapper, som indholdet migreres ind i. Når vi har tjekket, at værktøjet har det med, det skal, flytter vi indholdet over i sidestrukturen. 

I vil modtage en mail, når indholdet er blevet migreret. Her vil I også få at vide, hvad vi anbefaler, at I prioriterer i jeres gennemgang af indholdet. I bør altid tjekke, om der skulle mangle noget i migreringen, og hvis det er tilfældet, vil vi følge op og foretage de nødvendige rettelser.

Nu er det jer selv, der overtager sitet og arbejder videre med at opsætte indhold og at klargøre hjemmesiden frem mod lancering.

Generelt om migreringsprojekter

 I et migreringsprojekt flytter vi indhold fra jeres gamle hjemmeside til jeres nye hjemmeside i GoBasic. Afhængig af migreringstype, kan det inkludere, at vi flytter og opbygger både sidestruktur, indholdssider og mediefiler. 

Hvad der konkret er inkluderet i jeres konkrete migrering vil blive afdækket i tilbudsfasen.

Vi foretager migrering med vores migreringsværktøj - også kaldt Migration Tool, eller MTool, som er indbygget i GoBasic.

Migreringsværktøjet tager udgangspunkt i en hjemmesides sitemap og kan derfor kun gribe publicerede sider - altså sider, der er offentligt tilgængelige.

Værktøjet kan gribe en vis mængde indhold fra en side:

 • Sidetitel
 • Overskrift
 • Manchet / introtekst
 • Brødtekst / bodytekst
 • Accordions

Migreringsværktøjet overfører htlml-kode fra det oprindelige site til det nye uden at blive renset. Dermed vil formattering og links, der indgår i koden også vil være der efter migrering. Det betyder dog også at eventuelle formatteringsfejl og døde links i den oprindelige tekst formentlig stadig være der på det nye site.

Vi tilbyder to typer af migreringer: grovmigreringer og fulde migreringer. Begge typer tager udgangspunkt i vores migreringsværktøj, men der er alligevel nogle væsentlige forskelle.

Grovmigrering

I en grovmigrering benytter vi vores migreringsværktøj til at flytte indholdet og overdrager efterfølgende sitet til jer. Efter en grovmigrering udestår der stadig en del efterarbejde i at opsætte indhold, navigation, og klargøre sitet til lancering. Supporten vil altid stå til rådighed med opfølgende spørgsmål. Denne type migrering er mest oplagt, hvis I selv har ressurserne til at udføre opgaven og eventuelt ønsker at foretage justeringer på hjemmesiden.

Fuld migrering

I en fuld migrering hjælper vi jer med den efterfølgende opsætning og klargøring. Ved overdragelse vil hjemmesiden så vidt muligt ligne jeres gamle hjemmeside. Der kan stadig være brug for kvalitetstjek og at I giver input undervejs inden lancering, men arbejdsbyrden er i overvejende grad på vores skuldre. Denne type af migrering er mere oplagt, hvis I ikke har ressurserne til selv at opsætte indhold, og ønsker hjælp til at få en køreklar hjemmeside.

Det afhænger af hvilken type af migrering, der er tale om, og hvor omfattende jeres hjemmeside er. Nogle migreringer kan kræve, at vi udvikler opdateringer til vores værktøj, så den kan gribe indholdet helt korrekt. Andre migreringer kan indebære leverancer fra jer. Det tager vi højde for i tidsplanen.

Content freeze er perioden fra migreringsprojektet officielt starter, og til hjemmesiden går live. I er selv ansvarlige for at ajourføre de opdateringer, I laver i perioden og skal derfor sørge for at dokumentere alle ændringer og tilføjelser.

Når overtager sitet har I dog selv kontrol over indholdet igen, og I kan beslutte, om I foretrækker at opdatere indhold to steder, eller om I ønsker at overføre ændringerne umiddelbart inden lancering af det nye site.

Ja, det må I gerne. Vi er dog kun garant på indholdet op til starten af content freeze, og vi anbefaler generelt at begrænse mængden af opdateringer på eksisterende indhold så vidt det er muligt.

Det er dog sjældent, at vi på førstedagen for content freeze når igennem alle sider, så rent praktisk kan det godt ske, at nogle opdateringer, som er foretaget under content freeze bliver migreret med.

Det afhænger af typen af projekt og jeres konkrete site. Som nævnt indebærer en grovmigrering, at I selv gennemgår og efterarbejder indholdet efter det er flyttet.

Hvis migreringen foregår som en del af et hjemmesideprojekt, vil vi hjælpe jer med at konfigurere sitet og opsætte skabeloner og delte moduler, som I kan benytte i det videre arbejde.

Hvis I fx har købt migrering af subsites vil I typisk selv skulle opsætte og konfigurere de enkelte subsites. Dette indebærer blandt andet at tage stilling til design, opsætte forside, navigation, footer mv. I kan altid få hjælp i supporten og benytte vores brugerguides.

Om grovmigreringer

En grovmigrering omfatter det indhold, som vores migreringsværktøj kan gribe og flytte.

 1. Vi genetablerer hjemmesidens sidestruktur i GoBasic - altså det hierarki eller sidetræ, I kender fra jeres gamle site
 2. Vi flytter følgende elementer fra en side:
  • Sidetitel
  • Overskrift
  • Manchet / introtekst
  • Brødtekst / body
  • Accordions
 3. Vi flytter mediefiler, der linkes til i de inkluderede elementer. 

De præcise rammer for den specifikke migreringsopgave bliver sat i salgsprocessen, hvor det i tilbuddet fremgår hvilke elementer, der vil blive flyttet over i GoBasic.

 • Upubliceret / skjult indhold:  Sider skal være offentlig tilgængelige for at fremgå i sitemappet, så vi kan gribe dem med værktøjet.
 • Indhold i særlige komponenter eller moduler: Vi kan kun flytte indhold, som passer i tilsvarende felter i GoBasic. Har I særligt byggede bokse og moduler skal I selv sætte dem op i GoBasic-moduler efter migreringen. I kan fx oprette kontaktbokse som delte moduler, så I ikke skal redigere dem på flere sider.
 • Sektionssider eller andre navigationselementer: Indhold, som er opbygget med bokse, store bannere eller i en anden struktur kan ikke oversættes til GoBasic under migrering. Siderne og strukturen vil stadig blive oprettet i GoBasic, men selve indholdsfelterne på siderne vil oftest fremstå tomme.
 • Medieindhold og filer, som ikke er linket til i det migrerede indhold.
 • Andre indholdsdele, der ligger uden for en standard indholdsside, fx. formularer, metadata, diverse linksamlinger, url alias'er el. lign.

Når I har fået overdraget det migrerede indhold bør I gennemtjekke og kvalitetssikre indholdet, og beslutte, i hvilket omfang, der skal arbejdes videre med det. Typisk vil arbejdet involvere en eller flere af følgende opgaver:

 • Gennemgang af links, hvor I retter styling og tjekker destination.
 • Opsætning af navigations- og sektionssider og eventuelt andre navigationselementer på sitet.
 • Justering og finpudsning af det flyttede indhold på indholdssider efter behov - fx. opsætning af kontaktbokse, linklister eller opsætning af andre GoBasic-moduler.

Derudover kan der også være andre opgaver udover indholdet, som I skal være opmærksomme på i forbindelse med klargøring af sitet. Det kan fx være opsætning af formularer, nyhedsbrev-moduler, redirects osv.

Har I subsites med i migreringen, skal I også sørge for at konfiguere og opsætte hvert enkelt site.

Husk at I kan benytte vores brugerguides og kontakte supporten, som altid sidder klar til at hjælpe jer videre.

Efter en grovmigrering vil sidestrukturen i de fleste tilfælde være genskabt 1:1, som på jeres gamle hjemmeside. Når I får overdraget indholdet, er der dog nogle ting I skal være opmærksomme på:

 • Siderne ligger i afpubliceret form, og I skal selv publicere siderne.
 • Sidernes sidetitel i backend er baseret på URL'en fra den gamle hjemmeside. Eksempelvis kan der i en sidetitel stå "vi-fremmer-biodiversitet" i stedet for "Vi fremmer biodiversitet". Sidetitlen har ikke nogen betydning for visning af sidens overskrift.
 • Filer og dokumenter, der er blevet flyttet i mediearkivet vil være sorteret på følgende måder:
  • For indholdssider vil indholdet være sorteret efter sidestrukturen. Det vil sige, at der bliver oprettet en mappe til siden "vi-fremmer-biodiversitet", hvor eventuelle medier gemmes, og så videre.
  • For arkivsider vil indholdet være sorteret efter måned og/eller år, så organiseringen matcher konfigurationen for det givne arkiv. Denne sortering er dog baseret på, at siden der migreres har en tilgængelig udgivelsesdato.

Som standard flytter vi de filer, der linkes til i det migrerede indhold. Andet indhold i jeres mediearkiv kan vi ikke gribe med migreringsværktøjet.

Efter migreringen vil mediefiler ligge i mediearkivet i GoBasic og være sorteret i mapper, der følger hjemmesidens struktur.

For arkivsider vil indholdet være sorteret efter måned og/eller år på samme måde, som arkivet er konfigureret. Det forudsætter dog, at siden har en tilgængelig udgivelsesdato.

Eksterne links bliver bevaret i migreringen. 

Vi forsøger så vidt muligt at migrere indhold på en måde så flest mulig interne links bliver bevaret, men det er ikke noget vi kan garantere. Interne links til sider, der migreres samtidig kan bevares, hvorimod links vil knække, når indholdet migreres forskudt. Det er derfor nødvendigt at gennemtjekke links efter migreringen, men I vil formentlig både støde på bevarede og brudte interne links.

Vi anbefaler at benytte GoBasics Broken Links Checker til at tjekke links.

Nogle gange laver vi - eller I - en omlægning af jeres struktur (IA) som en del af et hjemmesideprojekt. Det foregår typisk sådan, at strukturen bliver udtænkt tidligt i projektet, før migreringen. Efter jeres indhold er migreret fra jeres gamle site, kan I nemt omrokere indholdet til den nye struktur. 

I projekter med omlægning af struktur (IA) er det mest logisk at foretage en grov-migrering, så der ikke bruges tid på at sætte sider op, som efterfølgende skal slettes eller laves om.

Hvis I ikke har tilkøbt en IA-proces, er denne del af arbejdet, noget I selv står for.

I migreringen kan vi ikke tage højde for de konkrete sideskabeloner, som vi udarbejder i designprocessen. De udarbejdede skabeloner er primært tiltænkt som en hjælp til jer i jeres fremadrettede redaktionelle arbejde. Men I kan beslutte, at I ønsker efterfølgende at tilpasse det migrerede indhold, så det ligner skabelonerne.

Indholdet migrerer vi ind i GoBasics standard sidetyper, som skabelonerne også er bygget på. Indholdet vil selvfølgelig blive vist i jeres stylesheet med de valgte fonte og farver, men ikke med særlige elementer som farvede bokse, særlig linkstyling, feedback-modul osv., da det ikke tages med i migreringen. 

Vi udarbejder skabeloner til jer med uddgangspunkt i det behov for indholdopsætning I måtte have. Skabelonerne vil derfor rumme langt mere opsætning end en migrering kan indeholde - såsom kontaktbokse, diverse lister mv. Hvis I har behov for at justere det migrerede indhold, så opsætningen ligner skabelonerne, hjælper vi jer gerne med at gemme skabelonernes konfigurerede indholdselementer (bokse, innergrids mv.) som delte moduler. Derefter kan I nemt tilføje dem til det migrerede indhold og opsætte linksstyling mv.

Om fulde migreringer

I en fuld migrering arbejder vi videre med indholdet efter den indledningsvise grovmigrering og foretager de justeringer det kræver, så I ved overdragelsen har en køreklar hjemmeside.

Det indebærer, at vi gennemtjekker hele hjemmesiden ad flere omgange, og alle siderne er som udgangspunkt publiceret ved overdragelsen. Vi gennemgår links, opsætter navigations- og sektionssider og opretter eventuelt indhold, der ikke er kommet med i grovmigreringen såsom opsætning med diverse GoBasic-moduler.

Som udgangspunkt, nej. Vi stræber efter at genskabe jeres hjemmeside så vidt det er muligt inden for rammerne af GoBasic og herefter har I mulighed for selv at gennemtjekke eller foretage de ændringer I ønsker på siden inden lancering. Der kan dog være indhold, hvor vi har brug for jeres hjælp for at udføre opgaven, og som I selv skal stå for efter overlevering af migreringsprojektet:

 • Indhold, der er gemt bag login
 • Ubrugte eller uddaterede filer, der måske af lovmæssige årsager skal bevares i mediearkivet
 • Opsætning af nyhedsbrevstilmelding og andre lignende formularer
 • Kategorisering af arkivsider

Det er langt fra alle migreringsprojekter, hvor ovenstående forekommer og vi forsøger selvfølgelig altid at række ud så tidligt som muligt i processen, så vi kan nå at få det hele med i god tid.

Efter en fuld migrering ligger indholdet så vidt det er muligt i samme form og struktur som på den gamle hjemmeside, og alle siderne er publicerede. Der kan være undtagelser, hvor vi eksempelvis af tilgængelighedsmæssige årsager har lavet nogle mindre tilpasninger som en hjælp til jer, men det vil aldrig have formidlingsmæssig betydning for indholdet på jeres sider. 

Ved overdragelsen af det migrerede indhold modtager I en oversigt over de ting, vi anbefaler, at I er opmærksomme på og eventuelt bør arbejde videre med. Det vil typisk være fx uddaterede links, der på jeres gamle hjemmeside er døde, og som vi derfor ikke har kunnet tilrette. I står selv for disse sidste tilretninger, og vi anbefaler også altid, at I gennemgår hjemmesiden for en sikkerheds skyld.

Vi står dog til rådighed frem til lanceringen, så vi kan hjælpe jer hvis I opdager en betydelig mangel, som vi selvfølgelig står for at rette. I sidste ende kender I jeres site bedst, og det er også derfor, at denne kvalitetssikringsperiode er så vigtig. 

Andre ofte stillede spørgsmål

Ja, i GoBasic finder du en række analyseværktøjer, som du kan bruge til at identificere fejl og andre opmærksomhedspunkter. Det kan fx være døde links, forkert overskriftsrækkefølge mv.

Du kan finde brugerguides til alle vores Analytics-redskaber i vores e-læringsarkiv - du skal blot filtrere emnet på "Analytics".

Gå til GoBasic brugerguides

Et sitemap er en fil, hvor alle hjemmesidens sider og medier fremgår. Du kan anse et sitmap som hjemmesidens sidestruktur i tekstform.

Vi trækker hjemmesidens sitemap ved content freeze og benytter det til at "læse" hvilket indhold, der skal gribes i Migration Tool. Det er kun publiceret indhold, som er med i et sitemap og derfor også i migreringen.

En CSV er et filformat, som er baseret på kommasepareret data, som bruges til at oprette tabeller og kolonner. Man kan bruger programmer som Microsoft Excel og Google Sheets til at oprette sine tabeller, og derefter downloade dem i CSV-formatet.

Vi bruger et CSV-format når vi migrerer arkiver til at angive data, som ikke fremgår i HTML'en. I en CSV kan man tilknytte fx emneord til hver URL, som migreringsværktøjet så kan matche i GoBasic. Derved slipper man for at skulle gennemgå arkivsiderne efterfølgende, og manuelt opmærke dem.

Ja, det kan gøres på to måder, og tilgangen afhænger af, hvordan jeres gamle site er sat op:

 1. Hvis kategoriseringen af den enkelte arkivside er synlig i frontend, så har vi brug for et sitemap over jeres hjemmeside, som vi kan trække arkivsiderne fra. I de fleste tilfælde kan vi selv anskaffe et sitemap, men ideelt, så sørger I for at levere det til os, så I selv fra start har tjekket, at alle siderne I vil have flyttet, også er inkluderet i sitemappet. 
 2. Hvis kategoriseringen af den enkelte arkivside IKKE er synlig i frontend, eller hvis I kun ønsker specifikke sektioner af arkivsider flyttet, så skal I levere en CSV, som består af en oversigt over de URL'er der skal flyttes, samt de(n) tilknyttede kategoriseringer/tags. I dette tilfælde udarbejder vi en skabelon for, hvordan denne oversigt skal opbygges.

Arkivmigreringer kan udføres både som grovmigreringer eller fulde migreringer, men dette vil blive udspecificeret i et tilbud.

Hvad der specifikt hører med i jeres migrering vil fremgå af jeres kontrakt, hvor leverancen er beskrevet.

Support

Opret og følg din sag på vores supportplatform. Er problemet akut? Så tøv ikke med at ringe til os.

Supporthenvendelser:
Z: Opret en sag her
T: +45 6169 9796

Telefontider:
Man-fre 9.00-16.00