1

Et år efter deadline: Kun 34 ud af 118 statslige sites efterlever tilgængelighedskravene.

Der er gået et år efter deadlinen for overholdelse webtilgængelighedskrav. Det betyder, at det er lovpligtigt for alle myndigheder at efterleve kravene om webtilgængelighed og har været det siden 23. september 2020. Derudover skal alle myndigheder udarbejde en individuel tilgængelighedserklæring for deres websites. I erklæringen skal det fremgå, i hvilken udstrækning tilgængelighedskravene efterleves, og hvordan myndigheden vil udbedre fejlene.

I forbindelse med etårsdagen for ikrafttrædelsen af webtilgængelighedsloven har vi i Berú udarbejdet en opdateret stikprøveanalyse, som giver et øjebliksbillede af, hvordan det går med tilgængeligheden i staten. Og der er lang vej igen, hvis de 118 sites skal nå helt i mål. Kun 34 af sitene efterlever kravene.

Tallet er baseret på en analyse af forsiden for de enkelte sites. Derfor ville det højst sandsynligt være lavere, hvis hele sitet blev gennemgået.

Vi har sammenfattet analysens konklusioner herunder.

Konklusioner

Analysen viser, at:

  • 34 ud af 118 sites efterlever alle tilgængelighedskrav på forsiden (i 2020: 26 ud af 116).
  • 74 ud af 118 efterlever alle tilgængelighedskrav i kategorien tekniske fejl (i 2020: 39 ud af 116). Typiske tekniske fejl er fejlbehæftet HTML, manglende navigationsmuligheder o.l.
  • 54 ud af 118 efterlever alle tilgængelighedskrav i kategorien designfejl (i 2020: 57 ud af 116). En typisk designfejl er, at kontrastforholdet mellem teksten og den bagvedliggende baggrund ikke er stor nok. Det betyder, at svagtseende kan have svært ved at læse teksterne.
  • 90 ud af 118 efterlever tilgængelighedskravene i kategorien redaktionelle fejl (i 2020: 112 ud af 116). Én typisk fejl er, at der mangler tekst-beskrivelser af fx indhold i grafer og ikoner. En anden, at rækkefølgen på overskriftsstørrelserne er forkert. Disse fejl kan gøre det svært for blinde at navigere i indholdet ved hjælp af en skærmlæser.

Sådan er analysen udarbejdet

Analysen er gennemført fra d. 21. til 23. september 2021. Den gennemgår hovedsites for de 17 ministerier samt hovedsites for de underliggende styrelser og selvejende institutioner under ministerierne.

I analysen har vi undersøgt forsiden af det enkelte site. Vi har anvendt det gratis tilgængelighedsværktøj Axe, som scanner sitet for tekniske fejl. Derudover har vores tilgængelighedseksperter manuelt kort gennemgået forsiden for redaktør- og designfejl.

Forbehold: Sitet kan efterfølgende være blevet tilrettet, så de identificerede fejl ikke længere forekommer. Analysen skal derfor ses som retningsanvisende og ikke som en tilbundsgående tilgængelighedserklæring af det enkelte site.

Analysen kan ikke anvendes som ekspertvurdering i forbindelse med udfyldelse af tilgængelighedserklæringen.

Den årlige tilgængelighedsanalyse skal skubbe på forbedringer

I Berú har vi som leverandør af websites til offentlige myndigheder arbejdet intensivt med webtilgængelighed de seneste år. I vores arbejdede erfarede vi tidligt, at det var nærmest umuligt at få et overblik over, hvordan det står til med at overholde tilgængelighedskravene i Danmark. Herunder hvilke typer af fejl, der er mest udbredte. Derfor valgte vi selv at producere dette overblik. Vores ambition er at gennemføre en årlig tilgængelighedsanalyse, som kan sætte fokus på forbedringen af offentlige websites. Ligeledes håber vi, at vores analyse af problemtyperne, vil kunne pinpointe de områder, hvor der særligt skal lægges en indsats. 

Hvad er webtilgængelighed?

Webtilgængelighed handler dels om de principper og teknikker, man skal følge, når man designer og udvikler websites og webapplikationer. Dels om den måde redaktørerne udarbejder indholdet i dagligdagen.

Formålet med webtilgængelighed er, at indholdet på websitet er tilgængeligt for alle – også fx blinde, svagtseende eller personer, der har et fysisk handicap, som gør, at de ikke kan anvende en mus. Her er det vigtigt, at indholdet kan aflæses korrekt af en skærmlæser. Webtilgængelighed er dog positivt for alle, da principperne gør det nemmere at navigere, og indholdet fremstår ensartet og let afkodeligt.

Hvis du gerne vil vide mere om webtilgængelighed eller blive klædt på med viden til at tilrette dit website, kan du læse mere på beru.dk/webtilgængelighed

Om Berú

Hos Berú udarbejder vi websites til offentlige og private kunder, der har samfundsmæssig betydning. Vi udvikler og supporterer levende, engagerende websites som efterlever lovkrav og gør det på webplatformen GoBasic, som vi selv har udviklet fra bunden.

Kontakt
For yderligere oplysninger om analysen eller spørgsmål, kontakt:

Partner, adm. direktør, Berú
Rasmus Ørgaard Rudolf
50775690
rasmus@beru.dk

 
2Tal og fakta

Tilgængelighedsfejl fundet efter gennemgang af 118 statslige websites

Efterlevelse af tilgængelighed på 118 statslige websites

Fuldt tilgængelig forside: 34
Korrekt teknisk opbygning: 74
Tilgængeligt design: 54
Korrekt redaktørarbejde: 90

  Fuld tilgængelig forside Korrekt teknisk opbygning Tilgængeligt design Korrekt redaktørarbejde Eksempler på fejl Bygget på GoBasic
Statsministeriet   V   V Kontrastfejl  
Regeringen.dk   V   V Kontrastfejl  
             
Beskæftigelsesministeriet     V V Identiske id-attributter  
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)   V   V Kontrastfejl  
Arbejdstilsynet       V Elementer mangler skærmlæsertekst, kontrastfejl   
Det Nationale forskningscenter for arbejdsmiljø     V V Logo mangler skærmlæsertekst, del af siden er ikke inkluderet i landmarks  
Arbejdsmiljørådet       V Noget indhold på siden er ikke inkluderet i landmarks  
Cabi         Elementer mangler skærmlæsertekst, kontrastfejl, mangler alt-tekster  
ATP V V V V    
Arbejdsmarkedets erhvervssikring   V   V Kontrastfejl.  
Arbejdsmarkedets feriefond       V "lang" og "xml:lang" attributter matcher ikke, kontrastfejl  
LD Fonde V V V V    
             
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet V V V V   V
GEUS V V V V   V
DMI         Inputfelt mangler skærmlæsertekst, kontrastfejl, mangler alt-tekster, listeelementer er ikke korrekt opmærket  
Energistyrelsen       V Kontrastfejl, tom knap  
Geodatastyrelsen   V V   Knap mangler detekterbar tekst, kontrastfejl V
SDFE   V   V Kontrastfejl V
Forsyningstilsynet         Identiske id-attributter, mangler alt-tekster, kontrastfejl  
Energinet       V Kontrastfejl, identiske id-attributter, elementer mangler skærmlæsertekst  
Klimarådet         Kontrastfejl, <object> elementer mangler alt-tekster, link mangler title eller linktekst, manglende aria-label på element  
             
Erhvervsministeriet   V V   Link uden linktekst  
Erhvervsstyrelsen V V V V    
Finanstilsynet         Manglende title-attribut på iframe, kontrastfejl, aria-hidden attribut på interaktivt element  
Søfartsstyrelsen V V V V   V
Nævnenes Hus V V V V    
Patent- og Varemærkestyrelsen V V V V   V
Sikkerhedsstyrelsen         Knap mangler detekterbar tekst, identiske id-attributter, kontrastfejl, links mangler titles  
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen   V   V Kontrastfejl  
Nordsøfonden V V V V    
Vækstfonden       V Kontrastfejl, links mangler detekterbar tekst  
EKF   V     Kontrastfejl, svg-elementer mangler alt-tekster  
Dan Pilot         Kontrastfejl, identiske id-attributter, billede mangler alt-tekst, ikoner mangler skærmlæsertekst  
Dansk Standard       V Kontrastfejl, forkerte aria-roller  
Dansk Design Center         Kontrastfejl, identiske id-attributter, billeder mangler alt-tekster  
Visit Denmark   V   V Kontrastfejl  
Finansiel Stabilitet V V V V    
             
Forsvarsministeriet      V V Identiske id-attributter, ikon mangler detekterbar tekst  
Beredskabsstyrelsen     V V Identiske id-attributter, ikon mangler detekterbar tekst  
Forsvaret         Kontrastfejl, identiske id-attributter, ikon mangler detekterbar tekst  
Forsvarets Auditørkorps     V V Identiske id-attributter, ikon mangler detekterbar tekst  
Forsvarets Efterretningstjeneste     V V Identiske id-attributter, ikon mangler detekterbar tekst
 
 
Hjemmeværnet        

hjv.dk var nede pga et hacketangreb, da vi udførte testen

 
             
Justitsministeriet   V V   Links mangler detekterbar tekst  
Kriminalforsorgen   V     Kontrastfejl, links mangler detekterbar tekst  
Anklagemyndigheden         Kontrastfejl, billeder mangler alt-tekster, links i Twitterfeed mangler detekterbar tekst  
Rigspolitiet     V   Identiske id-attributter, billede mangler alt-tekst  
Civilstyrelsen V V V V   V
Datatilsynet V V V V   V
Domstolsstyrelsen   V   V Kontrastfejl  
Det Kriminalpræventive Råd   V V   Video mangler undertekstfil V
             
Kirkeministeriet   V   V Kontrastfejl  
             
Kulturministeriet   V   V Kontrastfejl  
Slots og Kulturstyrelsen   V   V Kontrastfejl  
Rigsarkivet       V Kontrastfejl, ikoner mangler detekterbar tekst  
             
Skatteministeriet    V   V Kontrastfejl  
SKAT V V V V    
Skatteankestyrelsen V V V V    
Spillemyndigheden V V V V    
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen   V   V Kontrastfejl  
Administrations- og Servicestyrelsen   V   V Kontrastfejl  
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen   V   V Kontrastfejl  
Motorstyrelsen   V   V Kontrastfejl  
Toldstyrelsen   V   V Kontrastfejl  
Skattestyrelsen   V   V Kontrastfejl  
Vurderingsstyrelsen   V   V Kontrastfejl  
Gældsstyrelsen   V   V Kontrastfejl  
             
Sundheds- og ældreministeriet V V V V   V
Statens Serum Institut       V Kontrastfejl, knap mangler detekterbar tekst  
Sundhedsstyrelsen       V Forkert struktureret <ul>-element, kontrastfejl, identiske id-attributter  
Styrelsen for patientsikkerhed       V Knapper mangler detekterbar tekst, links mangler linktekst, kontrastfejl  
Lægemiddelstyrelsen   V     Kontrastfejl, ikoner mangler alt-tekst  
Sundhedsdatastyrelsen    V   V Kontrastfejl  
Det Etiske Råd         Kontrastfejl, <html>-element mangler sprog-attribut, billede mangler alt-tekst  
National Videnskabs Komité       V Kontrastfejl, <html>-element mangler sprog-attribut  
Nationalt Genomcenter V V V V   V
             
Transport- og Boligministeriet       V Kontrastfejl, identiske id-attributter  
Bygningsstyrelsen V V V V    
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen       V Knap mangler detekterbar tekst, kontrastfejl  
Vejdirektoratet      V V Fokuserbare elementer indeholder aria-hidden=true attribut   
Banedanmark    V   V Kontrastfejl  
Havarikommisionen V V V V    
             
Udenrigsministeriet   V V   iframe mangler title-attribut  
Coronasmitte.dk V V V V   V
             
Uddannelses- og Forskningsministeriet V V V V    
SU   V   V Kontrastfejl  
             
Udlændinge- og integrationsministeriet   V   V Kontrastfejl  
Udlændingestyrelsen V V V V    
             
Børne- og Undervisningsministeriet     V V Identiske id-attributter  
Styrelsen for undervisning og kvalitet V V V V    
Styrelsen for IT og læring V V V V    
             
Social- og Indenrigsministeriet V V V V   V
Socialstyrelsen V V V V    
Familieretshuset       V Kontrastfejl, identiske id-attributter,   
Ankestyrelsen   V   V Kontrastfejl  
Danmarks Statistik V V V V    
De Økonomiske Råd   V     Kontrastfejl, links mangler title's  
CPR V V V V   V
VIVE V V V V    
Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed V V V V   V
Børnerådet         Kontrastfejl, identiske id-attributter, <html>-element mangler sprog-attribut, billeder mangler alt-tekster  
Frivilligrådet   V   V Kontrastfejl  
Det Centrale Handicapråd   V   V Kontrastfejl  
Rådet for Socialt Udsatte  V V V V    
             
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri   V V   Manglende alt-tekster, links mangler detekterbar tekst  
Fødevarestyrelsen   V V   <ul>-element er struktureret semantisk forkert, identiske id-attributter  
Landbrugstyrelsen   V   V Kontrastfejl  
Fiskeristyrelsen     V V Manglende <title> element på siden  
Miljøstyrelsen     V   Links mangler detekterbar tekst, <ul>-element er struktureret semantisk forkert, manglende alt-tekst på billede  
Naturstyrelsen       V Links mangler detekterbar tekst, <ul>-element er struktureret semantisk forkert, kontrastfejl  
Kystdirektoratet     V   Knap mangler detekterbar tekst, links mangler detekterbar tekst, <ul>-element er struktureret semantisk forkert  
Madkulturen       V Kontrastfejl, identiske id-attributter  
             
Finansministeriet     V V Knapper mangler detekterbar tekst  
Digitaliseringsstyrelsen  V V V V    
Økonomistyrelsen V V V   Video mangler undertekster  
Statens Administration   V   V Kontrastfejl  
Statens IT V V V V    
Center for offentlig innovation       V Link mangler detekterbar tekst, kontrastfejl