Radar Chart

Et radardiagram kan bruges til at vise flere datapunkter og variationerne herimellem. Bruges oftest til at sammenligne to punkter af data, eller flere datasæt.

Eks. 1: Radar Chart med standard indstillinger.

Cras Sem

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Kilde: Berú 2020

Cras Sem

Sådan har vi udarbejdet vurderingen

Målgruppe
NFPP har en velbeskrevet og klart afgrænset målgruppe og er specifikt udviklet til forældre til børn med ADHD. Der foreligger klare in- og eksklusionskriterier for målgruppen samt procedurer for visitation i amerikansk, britisk og dansk sammenhæng. NFPP er udviklet i en britisk kontekst, men tilpasset dansk kontekst gennem en afprøvning og implementering på børnepsykiatriske afdelinger, herunder med anvendelse af fastlagte procedurer for rekruttering og visitering af familier i DK samt fastlagte eksklusionskriterier. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
NFPP er som metode meget velbeskrevet og teoretisk velfunderet. Der foreligger en god beskrivelse af indsatsens forløb, aktiviteter og intensitet. Der findes en manual, der støtter gennemførslen af programmet. Metoden er teoretisk velbegrundet, den bygger på eksisterende og velafprøvet praksis (familieindsats), og der indgår faglige delelementer, der er kendt i sammenlignelig praksis. Der er en tydelig forandringsteori, hvor forældre gøres til aktive forandringsagenter for deres børn. Desuden foreligger der en klar beskrivelse af krav til medarbejdernes uddannelse og kompetencer samt krav til opnåelse af fidelitet gennem uddannelsen bl.a. ved supervision. Der findes redskaber til opretholdelse af programmets udvikling, kvalitet og fidelitet. Monitorering af progression ses ikke beskrevet. Indsatsens aktiviteter, behov for fysiske rammer, organisatoriske placering og krav til medarbejdernes faglige baggrund er beskrevet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Der foreligger dokumenterede implementeringserfaringer med NFPP fra britiske RCT-studier. Ligeledes er NFPP afprøvet og implementeret på tre børnepsykiatriske afdelinger i forbindelse med et RCT-studie, hvor visiteringen blev understøttet af relevante udrednings- og screeningsredskaber. Der er erfaringer i dansk kontekst med uddannelsesforløb til NFPP-terapeut med tilknyttet certificering. Der er klare anbefalinger om, at programmet udføres af specialister, som er motiverede for at arbejde specifikt med NFPP og har et godt kendskab til programmet. Der er foretaget kulturel tilpasning af programmet fra britisk til dansk kontekst. Der fremgår ingen beskrivelser eller standarder for løbende og systematisk opfølgning på indsatsens implementering ud over, at der ydes supervision til uddannede terapeuter. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren B.
Effekt
Der foreligger solid viden om effekten af NFPP fra et nyere dansk RCT-studie samt flere britiske RCT-studier. Et dansk opfølgningsstudie viser, at forældretræning har potentiale til at forbedre børnenes livskvalitet uafhængigt af effekterne på ADHD-symptomer, samt at forældrene fik mere selvtillid og familiens stressniveau blev sænket, og at det havde en positiv effekt på barnets livskvalitet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren A.
Økonomi
Socialstyrelsen har i 2019 udarbejdet en omkostningsanalyse af NFPP, der viser, at de samlede omkostninger forbundet med implementering og drift af NFPP i fem år er ca. 0,6 mio. kr., mens de samlede omkostninger pr. gennemført deltager er ca. 17.000 kr. Der er ikke fremkommet yderligere viden om, hvilke økonomiske gevinster der er forbundet med indsatsen. Der er foretaget et britisk sammenligningsstudie fra 2018 mellem NFPP og indsatsen De Utrolige År, der viste, at NFPP er billigere, selv om NFPP gives som individuel familieindsats og De Utrolige År som gruppeindsats. NFPP viste også signifikant bedre effekt i reduktion af barnets adfærdsproblematikker. For NFPP er der påvist signifikante positive resultater i dansk kontekst ved forbedring af børnenes livskvalitet uafhængigt af effekterne på ADHD-symptomerne. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren B

Kilde: Berú 2020

Typisk use case

Grafmodulerne er gode til at præsentere data på en letlæselig måde. De er interaktive, hvilket betyder, at brugeren ikke selv skal aflæse hver enkelt værdi, men blot skal holde musen over de forskellige elementer.

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

New Forest Parenting Programme (NFPP)The New Forest Parenting Programme er et forældretræningsprogram specifikt udviklet til forældre til børn med ADHD. Programmet viser gode resultater i forhold til at reducere symptomer, der optræder hos børn med ADHD.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi